Algemene voorwaarden

 

Artikel 1:          Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

a.     Notariaat Maarten Rijntjes gevestigd te Eersel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67225411;

 

b.    "Opdrachtgever": de natuurlijke of rechtspersoon die aan Notariaat Maarten Rijntjes opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

 

c.     "Werkzaamheden": alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die voor Notariaat Maarten Rijntjes uit andere hoofden direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht.

 

Artikel 2:          Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die Notariaat Maarten Rijntjes in opdracht verricht en op alle overeenkomsten die Notariaat Maarten Rijntjes met opdrachtgevers sluit.

 

2.     Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Notariaat Maarten Rijntjes, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3.     Niet alleen Notariaat Maarten Rijntjes, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever ingeschakeld zijn, kunnen op de voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Notariaat Maarten Rijntjes hebben verlaten.

 

4.     Indien een of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigbare bepaling zal door een werkbare bepaling worden vervangen, die in haar nieuwe formulering de oorspronkelijke essentie zo dicht mogelijk benaderd.

 

Artikel 3:          Totstandkoming en uitvoering van opdrachten

 

1.     Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt.

 

2.     Als bewijs voor een opdracht gelden ondermeer een schriftelijke mededeling door opdrachtgever, een schriftelijke opdrachtbevestiging door Notariaat Maarten Rijntjes en, in het geval van een mondelinge opdracht, kennisname door opdrachtgever van het feit dat Notariaat Maarten Rijntjes met de werkzaamheden is begonnen zonder dat opdrachtgever daartegen direct schriftelijk protesteert. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Notariaat Maarten Rijntjes op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)akte, advies of ander geschrift betekent eveneens een erkenning van een opdracht door de opdrachtgever.

 

3.     Een opdracht wordt geacht voor een onbepaalde tijd te zijn verstrekt tenzij uitdrukklijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt.

 

4.     Een opdracht is niet strikt beperkt tot de werkzaamheden die bij het verlenen ervan met name zijn genoemd maar omvat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de opdracht past.

 

5.     Notariaat Maarten Rijntjes bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

 

6.     Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Notariaat Maarten Rijntjes, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

 

7.     De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen wordt volledig uitgesloten.

 

Artikel 4:          Aansprakelijkheid opdrachtgever

 

1.     In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen is ieder van hen hoofdelijke aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan Notariaat Maarten Rijntjes verschuldigd zijn.

 

2.     Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

 

Artikel 5:          Intellectuele eigendom

 

1.     Notariaat Maarten Rijntjes behoudt zich alle rechten voor op producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht.

 

2.     Het is opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Notariaat Maarten Rijntjes die producten, te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

 

 

 

Artikel 6:          Aansprakelijkheid

 

1.     Notariaat Maarten Rijntjes is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Notariaat Maarten Rijntjes is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 

2.     Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan Notariaat Maarten Rijntjes gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot de werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien Notariaat Maarten Rijntjes geen aanspraak op uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het notarieel honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht.

 

3.     De in onderdelen 6.1 en 6.2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Notariaat Maarten Rijntjes aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken zonder uitzondering.

 

4.     Indien informatie of documenten van opdrachtgever die Notariaat Maarten Rijntjes onder zich heeft, verloren gaan of beschadigd worden is Notariaat Maarten Rijntjes daarvoor niet aansprakelijk.

 

5.     De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in onderdelen 6.1 en 6.2 geldt ook indien Notariaat Maarten Rijntjes ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.

 

6.     Aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen drie(3) maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt.

 

7.     Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden (KNB), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

 

8.     De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de artikelen 3, 4 en 6 van deze algemene voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat deze zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

 

Artikel 7:          Betaling

 

1.     Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door Notariaat Maarten Rijntjes gehanteerde uurtarief. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van ondertekening daarvan, in het bezit te zijn van Notariaat Maarten Rijntjes.

 

2.     De notaris deelt tijdig aan cliënten mede wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

 

3.     De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

 

4.     In gevallen waarin Notariaat Maarten Rijntjes geen betalingstermijn vermeld op haar factuur/declaratie, is een betaaltermijn van veertien (14) dagen na verzending van toepassing.

 

5.     Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.

 

6.     Notariaat Maarten Rijntjes is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een maand, tussentijds te declareren.

 

7.     Voorts is Notariaat Maarten Rijntjes bevoegd een voorschot op haar honorarium en verschotten in rekening te brengen. Deze tussentijdse en voorschotnota's dienen binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.

 

8.     Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt opgezegd, zal op basis van bestede uren een einddeclaratie worden opgemaakt en is de opdrachtgever aan Notariaat Maarten Rijntjes verschuldigd een vergoeding gelijk aan de bestede uren vermenigvuldigd met het gebruikelijk door Notariaat Maarten Rijntjes te hanteren uurtarief voor de verrichte werkzaamheden vermeerderd met verschotten.

 

Artikel 8:          Niet doorgegane akte

 

1.     Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. Notariaat Maarten Rijntjes is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door Notariaat Maarten Rijntjes aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijk uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Notariaat Maarten Rijntjes schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.     In afwijking van het vorenstaande is Notariaat Maarten Rijntjes , indien de afspraak tot het verlijden van de notariële akte(n) twee (2) dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan worden, bevoegd ter zake de in onderdeel 8.1 bedoelde werkzaamheden aan de opdrachtgeer vijfenzeventig procent (75%) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium

 

3.     Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in onderdeel 8.2 omschreven geval verschuldigd vijfenzeventig procent (75%) van het offertetarief dat Notariaat Maarten Rijntjes ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

 

Artikel 9:          Betaling factuur

 

1.     De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schritftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is in verzuim en aansprakelijk voor de kosten die Notariaat Maarten Rijntjes vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt, alsmede terzake van de door Notariaat Maarten Rijntjes bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende medewerker gebruikelijke uurtarief.

 

2.     Indien Notariaat Maarten Rijntjes betalingsherinneringen moet versturen wordt in ieder geval vijfentwintig euro (€ 25,00) administratiekosten in rekening gebracht. Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment rente over het factuurbedrag verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand.

 

3.     Als een vordering ter incassering uit handen wordt gegeven zullen incassokosten in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling zoals opgenomen in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van vijftig (€ 50,00), onverminderd de toepassing van het hiervoor in onderdeel 9.2 bepaalde. Alle (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

4.     Indien Notariaat Maarten Rijntjes aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 10:        Uitbetaling

 

1.     Een opdracht tot het verlijden van de akte van levering impliceert de opdracht van de betreffende verkoper om het hem toegekomen bedrag uit te betalen overeenkomstig de door verkoper ontvangen afrekening.

 

Deze opdracht zal door Notariaat Maarten Rijntjes na ondertekening van de akte van levering wordt uitgevoerd zodra;

 

-          het afschrift van die akte is ingeschreven ten kantore van Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers;

 

-          uit onderzoek bij gemelde Openbare Registers is gebleken dat de betreffende overdracht is geschied zonder inschrijvingen, die per de datum van de akte niet bekend waren.

 

Mogelijk in afwijking van het daaromtrent bepaalde in de onderliggende koopovereenkomst zal, conform de beroepsregels die gelden voor het notariaat, uitbetaling derhalve eerst kunnen geschieden op de tweede werkdag na ondertekening van de akte van levering.

 

Artikel 11:        Opschortingsrecht

 

1.     Bij niet tijdig betaling door de opdrachtgever is Notariaat Maarten Rijntjes bevoegd de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

 

2.     Notariaat Maarten Rijntjes is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan aan alle verplichtingen jegens Notariaat Maarten Rijntjes.

 

Artikel 12:        Werkzaamheden

 

1.     Werkzaamheden zullen door Notariaat Maarten Rijntjes worden verricht met inachtneming van de voor een notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

 

2.     Notariaat Maarten Rijntjes is verplicht om door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Notariaat Maarten Rijntjes een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

 

3.     Op de dienstverlening door Notariaat Maarten Rijntjes is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.

 

4.     In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

 

a.     in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;

 

b.    zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij FIU-Nederland te maken als zich een ongebruikelijk situatie of transactie voordoet.

 

5.     Verstrekte opdrachten worden door Notariaat Maarten Rijntjes uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

 

Artikel 13:        Verbod cessie

 

1.     Een vordering op Notariaat Maarten Rijntjes vanwege de uitbetaling van gelden op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand.

 

2.     De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie alleen gelden uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregels genoemde uitzonderingen.

 

Artikel 14:        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1.     Op alle overeenkomsten tussen Notariaat Maarten Rijntjes en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

2.     Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Notariaat Maarten Rijntjes en opdrachtgever, welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet een andere rechtsgang voorschrijft.